ItalianSpanishFrenchEnglishRomanian

Noutati drept comercial 2012

Hotărâre AGA. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Divizare parţială asimetrică. Condiţii şi efecte

Legea nr. 31/1990, art. 134 alin. (1) lit. d), alin. (4),art. 238 alin. (2) lit. a) şi b), art. 250 alin. (1) lit. a) şi b), art. 2501   

Divizarea asimetrică parţială în interesul acţionarilor, în sensul art. 2501 din Legea nr. 31/1990 republicată, deşi nu asigură participarea acţionarilor la toate societăţile implicate în această operaţiune proporţional cu cota deţinută în societatea care se divide, asigură tuturor acţionarilor, inclusiv celor minoritari, posibilitatea de a-şi exprima opţiunea pentru toate societăţile implicate în divizare şi pentru orice număr de acţiuni, care nu trebuie să depăşească numărul deţinut iniţial în societatea divizată.

Astfel, în cazul acestui mod de divizare, de la regula potrivit căreia acţionarii trebuie să aibă aceeaşi cotă de participare la societăţile nou înfiinţate cu cea deţinută în societatea divizată, se pot conveni şi alte modalităţi de împărţire cu acordul acţionarilor, cu respectarea numărului de acţiuni pe care le deţin.


Secţia comercială, Decizia nr. 162 din 18 ianuarie 2011

Hotărâre AGA. Acţiune în constatare nulitate absolută. Prezumţie de valabilitate a actului juridic. Efecte


Legea nr. 31/1990, art. 132

Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1)

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, menţiunile din registrul comerţului sunt opozabile de la data efectuării lor doar faţă de terţi, nu şi faţă de părţile implicate care au făcut astfel de menţiuni, apreciate ulterior ca fiind contrare legii. Astfel, aprecierea nulităţii actului trebuie analizată şi din perspectiva opozabilităţii actelor adoptate, dată fiind materia specială a societăţilor comerciale reglementată de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 26/1996.

Prin urmare, părţile nu se pot prevala de prezumţia de valabilitate a actului juridic încheiat cu încălcarea legii, chiar de către acestea, întrucât prezumţia de valabilitate se aplică doar faţă de terţi.


Secţia comercială, Decizia comercială nr. 282 din 25 ianuarie 2011

Scrisoare de garanţie bancară. Natură juridică. Anularea garanţiei. Condiţii şi efecte

 

Publicaţia nr. 458 ICC Paris, art. 23

Scrisoarea de garanţie bancară reprezintă un angajament irevocabil, în scris, asumat de către o bancă în favoarea unei persoane, denumită beneficiar, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, în contul căreia se emite garanţia, nu a onorat o anumită obligaţie asumată printr-un contract faţă de beneficiarul garanţiei.

Potrivit art. 23 din Publicaţia nr. 458 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris, garanţia poate fi anulată fie prin prezentarea acesteia, fie prin declaraţia scrisă a beneficiarului de eliberare de sub răspunderea născută prin garanţie. Ceea ce determină anularea garanţiei este tocmai calitatea posesorului, alături de faptul depunerii originalului scrisorii, beneficiarul fiind singurul în măsură să renunţe la avantajul exclusiv conferit de acest instrument bancar.


Adunare Generală a Acţionarilor. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii  


Legea nr. 31/1990, art. 1171

Potrivit prevederilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, iar conform alin. (2) al aceluiaşi articol, cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult

15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi  acţionari.

Recomandarea scrisă a societăţii, adresată acţionarului solicitant, de precizare a cererii şi indicare corectă a ordinii de zi în vederea publicării, recomandare căreia nu i s-a dat curs, nu echivalează cu refuzul societăţii de a publica introducerea pe ordinea de zi a unei propuneri, fiind respectate drepturile acţionarului, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, hotărârea adoptată de Adunarea Generală a Acţionarilor nefiind, în aceste condiţii, lovită de nulitate absolută.


Secţia comercială, Decizia nr. 2856 din  28 septembrie 2011

Societate comercială. Acte de concurenţă neloială săvârşite de un asociat. Acţiune în daune-interese formulată de co-asociat. Lipsa interesului


Cerinţele pe care interesul trebuie să le îndeplinească la promovarea acţiunii sau, după caz, la menţinerea ei pe durata procesului, sunt cerute cumulativ, folosul practic urmărit prin acţiune trebuind să i se cuvină şi să îi aparţină reclamantului.

Astfel, această cerinţă nu este îndeplinită în cazul în care un asociat promovează o acţiune pentru obligarea co-asociatului la repararea prejudiciului cauzat societăţii prin fapte de concurenţă neloială, sub motiv că respectivele fapte au avut loc anterior hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus dizolvarea societăţii, întrucât această acţiune trebuia să fie promovată de societatea în al cărei patrimoniu s-ar fi reflectat prejudiciul, dacă nu ar fi fost dizolvată, iar nu de către un asociat, persoană fizică, care în nume personal urmăreşte aproprierea unui drept patrimonial al cărui titular nu este şi ale cărui eventuale creanţe faţă de societate pot fi valorificate în procedura lichidării societăţii.


Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3274 din 25 octombrie 2011